Wethouder Kees van Velzen:

‘Het is mooi als je inwoners daarvan laat meeprofiteren’

Eind september heeft het college van Teylingen de begroting gepresenteerd, begin november neemt de raad er een besluit over. In een serie interviews lichten burgemeester en wethouders de begroting toe: welke projecten spelen er en waar wordt geld voor uitgetrokken? Vandaag wethouder Kees van Velzen, die onder meer financiën en buitenruimte in zijn portefeuille heeft.

 

Hoe staat Teylingen er financieel voor?

‘Gezond. Dat komt omdat we naar de inhoud kijken, maar ook op de financiën blijven letten. Het is niet gering wat we jaarlijks investeren. Volgend jaar is dat € 17,6 miljoen. Daarvan gaat de helft naar buitenruimte. Denk aan de aanleg van een fietspad door de Roodemolenpolder en de reconstructie van de Zijldijk.’

De lokale lasten dalen, maar hoe dat precies uitpakt, verschilt per huishouden. Het rioolrecht stijgt, de afvalstoffenheffing daalt, de OZB stijgt met de inflatie mee. Kunt u uitleggen hoe het zit?

‘Heffingen zijn bedoeld om de kosten te dekken van een bepaalde uitgave, zoals de riolering en het ophalen van afval. In Teylingen is het rioolrecht betrekkelijk laag, daarom hebben we afgesproken het elk jaar met drie euro verhogen, zodat we genoeg geld bijeenbrengen voor onderhoud en vervanging. Ondertussen gaan de kosten voor afval omlaag, omdat we gunstige contracten hebben afgesloten en omdat mensen hun afval beter scheiden. Daarom daalt de heffing met twintig euro per huishouden. Mensen met een huurwoning gaan er dus per saldo 17 euro op vooruit. Woningbezitters hebben te maken met een lichte stijging van de OZB, maar met een gemiddelde koopwoning ben je nog altijd 14 euro goedkoper uit.’

Vanaf 2022 loopt Teylingen € 2,6 miljoen aan inkomsten mis doordat de precarioheffing wordt afgeschaft. Hoe wilt u dat opvangen?

‘We willen het begrotingsoverschot in de komende jaren langzaam laten oplopen. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om tegen die tijd de lokale belasting te verhogen. Uitgangspunt daarbij is gelijkblijvende lasten voor inwoners. Precario wordt berekend aan nutsbedrijven, die dit vervolgens doorberekenen aan hun klanten. Afschaffing van die heffing biedt dus ruimte om de belasting te verhogen. Mensen betalen iets meer aan de gemeente en iets minder aan Dunea en Liander, waardoor de lasten per saldo gelijk blijven.’

U hebt ook buitenruimte in uw portefeuille. Naar welke plannen kijkt u uit op dit terrein?

‘Om een paar grote projecten te noemen: kruispunten en rotondes worden aangepast voor de HOV - de snelle busverbinding. Er komt een fietsverbinding van Sassenheim-Noord naar de A44 en de capaciteit van de rotonde bij ’t Soldaatje wordt verruimd. Op de Knorrenburglaan en de Baanbrekersweg worden de bruggen vervangen.’

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijkt u terug op uw tweede termijn als wethouder?

‘We hebben mooie dingen kunnen doen. In Warmond zijn Koudenhoorn en de gemeentehaven aangepakt, er is een brede school gekomen en er wordt nagedacht over de Herenweg. In Voorhout hebben we de duurzame Andreasschool gebouwd en speeltuinen opgeknapt. In Sassenheim zijn verschillende straten heringericht, zoals de Julianalaan en de Sint Antoniuslaan, en hebben we basisschool De Springplank gerenoveerd.
Wat opvalt, is dat bij veel plannen inwoners meedenken. Ook zijn er veel initiatieven die draaiende gehouden worden door inwoners, denk aan Park Rusthoff, de Eendenkooi, de Klaprooshof en de Heere Schouten. Daar mag je best trots op zijn, als je dat samen kunt!
Daarnaast zijn we blij dat we het huishoudboekje op orde hebben. We kijken kritisch naar de kosten, al mag dat natuurlijk niet ten koste gaan van de inhoud. Maar financieel gezien is het onder controle. Dan is het mooi als je inwoners daarvan laat meeprofiteren.’

 

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021