persbericht

Begroting Teylingen 2018 - 2021

 

De lokale lasten voor inwoners van Teylingen zullen dalen in 2018. Dat stellen burgemeester en wethouders voor in de begroting 2018-2021, die zij op donderdag 28 september presenteerden. Tijdens de vergadering van 2 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.


Het huishoudboekje is op orde, stelt wethouder financiën Kees van Velzen vast. ‘Een financieel gezonde organisatie is altijd prioriteit geweest voor dit college, deze begroting laat zien dat we daarin slagen’. De algemene reserve (buffer voor financiële tegenvallers) bedraagt vanaf volgend jaar 65,4 miljoen euro. Hieruit worden alleen incidentele uitgaven betaald.

Positief nieuws

Dit voorjaar kreeg de gemeente positief nieuws vanuit Den Haag: de bijdrage die de gemeente volgend jaar van het Rijk krijgt, is hoger dan verwacht. Ook voor de inwoners van Teylingen is er een meevaller: de lokale lasten gaan omlaag. Hierom heeft de raad gevraagd tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar. Hoe de lastenverlaging uitpakt, verschilt per huishouden. Het college heeft becijferd dat de lokale lasten voor mensen met een gemiddelde koopwoning in 2018 € 671,- bedragen. In 2017 was dit nog € 684,-.

De afvalstoffenheffing wordt met € 20,- verlaagd. Het rioolrecht gaat omhoog met € 3,- (een jaarlijkse stijging om de kosten van onderhoud en vervanging op te kunnen vangen). Daarnaast wordt de OZB aangepast aan de inflatie, zoals de gemeenteraad heeft afgesproken. Voor 2018 betekent dit een stijging met 1,3%.

Precario

Vanaf 2022 mogen gemeenten geen precario op kabels en leidingen meer heffen. Dit is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond - en wordt berekend aan onder meer nutsbedrijven. Teylingen loopt daardoor vanaf 2022 zo’n 2,6 miljoen aan inkomsten mis. Om deze inkomstenderving op te vangen, stelt het college voor om het meerjarenbegrotingsoverschot te gebruiken. Daarnaast kijken burgemeester en wethouders naar de mogelijkheid om lokale belasting of heffingen vanaf de ‘precariostop’ te verhogen. Uitgangspunt hierbij is dat dit niet leidt tot lastenverzwaring. Doordat inwoners voordeel bij de afschaffing van de precariobelasting, is dit niet te verwachten.

 Speerpunten

Volgend jaar geeft Teylingen naar schatting 73,6 miljoen uit. Hieronder leest u op hoofdlijnen wat de speerpunten voor de periode 2018-2021 zijn.

 Jeugdzorg, Wmo en participatie

Sinds 2015 hebben gemeenten er taken bij gekregen op het gebied van het sociaal domein, waar jeugdzorg, Wmo en participatie onder vallen. De budgetten staan onder druk; hierop is flink bezuinigd door het Rijk. Desondanks lukt het Teylingen om het beleid vorm te geven en de taken goed uit te voeren. De gemeente heeft volgend jaar 12,8 miljoen te besteden op dit terrein.

Het streven is goede zorg en dienstverlening te bieden en daarbij te zorgen dat dit financieel gezien op een verantwoorde manier gebeurt. Er is veel aandacht voor preventie. Projecten worden waar mogelijk uitgevoerd op buurt- en wijkniveau. ‘Denk aan de Sociale Teams die vorig jaar van start zijn gegaan. Zij komen mensen bijtijds te hulp, waardoor grotere problemen vaak voorkomen kunnen worden’, aldus wethouder Arno van Kempen.

 Versterken van de economie

De gemeente Teylingen wil de komende jaren voor 1.2 miljoen investeren in de economie.

Dit gebeurt via de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, die zij samen met andere gemeenten in de regio heeft samengesteld. Wethouder Bas Brekelmans: ‘In de Economische Agenda zijn tien concrete projecten opgenomen die gericht zijn op de versterking van de economie. Deze projecten dragen bij aan meer banen in sectoren die belangrijk zijn in onze regio, zoals tuinbouw en recreatie’. Deze investering komt ten laste van de algemene reserve.

Investeren in de dorpen

Het college vindt het belangrijk dat er betaalbare woningen voor starters op de markt komen. Met de woningcorporaties wordt gezocht naar mogelijkheden om goedkope huurwoningen te realiseren. Ook is er aandacht voor nieuwkomers op de woningmarkt. Er zijn startersleningen beschikbaar voor koopwoningen en bij nieuwbouw wordt gekeken naar de betaalbaarheid, zoals bij de pilot  Teylingerhof in Sassenheim. Naast de woningmarkt stelt het college voor om te investeren in sport en openbare ruimte. Zo is voor sport- en recreatiepark Elsgeest 4,9 miljoen gereserveerd.

Veiligheid stations

Het college onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid op de stations te vergroten, bijvoorbeeld door bewaakte fietsenstallingen, het plaatsen van camera’s en toezicht door mensen. De gemeenteraad neemt 28 september een besluit. Met name gebruikers van station Sassenheim zijn ontevreden vanwege het aantal fietsendiefstallen. ‘Iedere fiets die gestolen wordt is er één teveel. Eenvoudig gezegd wil je gewoon dat je fiets er nog staat als je terugkomt. Bovendien willen we dat de bezoekers van onze stations zich veilig voelen. We werken hiervoor samen met de politie, NS en ProRail aan de veiligheid op en om de stations’, stelt burgemeester Carla Breuer.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanwege de intensieve inspanningen die er op het gebied van zorg en welzijn zijn verricht, presenteerden de burgemeester en wethouders de begroting in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Voorhout; een centrale plek waar veel jeugd en gezinnen een basis voor zorg en welzijn vinden.

 

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021